CASTOR – Statut

100x100castorPreambuła:
Mając na uwadze, iż podstawą społeczeństwa obywatelskiego są świadomi swoich praw i obowiązków obywatele, zaangażowani na rzecz dobra wspólnego, zdolni do odpowiedzialności za los swój i los wspólnoty na wszystkich poziomach życia społecznego – powołujemy Stowarzyszenie, którego dążeniem jest integrowanie i aktywizowanie społeczności lokalnej w celu zwiększenia jej udziału w życiu publicznym oraz promowanie miejscowości Bobrowniki Małe i dorobku gospodarczego, społecznego i kulturowego jej mieszkańców.

castor_logo

Statut Stowarzyszenia Rozwoju Bobrownik Małych CASTOR, przyjęty przez Zebranie Założycielskie Członków w dniu 11.03.2011 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Bobrownik Małych CASTOR i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§2.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1989 r., nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§3.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w miejscowość Bobrowniki Małe w gminie Wierzchosławice, powiat tarnowski, województwo małopolskie.

§4.

 1. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Stowarzyszenie CASTOR.
 2. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§5.

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na społecznej pracy jego członków.
 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych prac może zatrudnić pracowników.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatna w zakresie realizacji celów statutowych.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych, związków sportowych i kulturalnych.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§6.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, szczególnie w zakresie edukacji zwłaszcza z naciskiem na rozwój czytelnictwa, kultury, turystyki i sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, rolnictwa, społeczeństwa informacyjnego oraz rozwoju zasobów ludzkich.
 2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, poszanowanie dóbr kultury i tradycji.
 3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
 4. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 5. Wsparcie dla działań związanych z rozwojem zasobów ludzkich – dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i starszych, m. in w zakresie:
  1. promocji i ochrony zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  2. promocji i wspierania działań na rzecz grup defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, zagrożonych utratą pracy, mniejszości narodowych, osób ze środowisk patologicznych i z sektora pomocy społecznej,
  3. promocji i podnoszenia kwalifikacji kadr.
 6. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspieranie i organizacja wolontariatu.
 7. Wsparcie dla realizacji działań z zakresu wspierania polityk horyzontalnych i sektorowych UE.
 8. Promocja stosowania innowacyjnych podejść i nowoczesnych technologii oraz nowoczesnych metod zarządzania, stanowiących podstawę rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy.
 9. Nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach w Polsce i za granicą – z administracją publiczną, sektorem państwowym, gospodarczym i organizacjami pozarządowymi oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

§7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, doradczej, szkoleniowej, badawczej, naukowej, wydawniczej,
 2. organizację konferencji, warsztatów, szkoleń, kursów, wykładów, prelekcji, odczytów itp.,
 3. prowadzenie programów stypendialnych, organizowanie kursów, szkoleń, konkursów i innych działań mających na celu podniesienie poziomu wykształcenia, organizowanie pomocy w nauce, korepetycji, świadczenie pomocy w zakresie powstawania różnego rodzaju kół zainteresowań,
 4. prowadzenie działalności charytatywnej, a w szczególności organizowanie ośrodków pomocy społecznej, zbiórek publicznych, usług opiekuńczych, dożywiania, różnorodnych form wypoczynku, imprez dla ludzi ubogich i samotnych, młodzieży i dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo,
 5. prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego oraz zawodowego,
 6. organizację imprez kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych – koncertów, festiwali, przeglądów, pokazów, konkursów, spektakli itp.,
 7. organizację i prowadzenie zespołów i grup artystycznych,
 8. prowadzenie akcji, opracowywanie programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia,
 9. kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego,
 10. organizowanie drużyn, sekcji sportowych, imprez sportowych,
 11. organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych, mających na celu poznawanie naszego regionu, kraju, świata,
 12. prowadzenie przedszkoli, świetlic i placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych placówek dla dzieci i młodzieży oraz lokalnej społeczności,
 13. prowadzenie klubów seniora, stołówek, jadłodajni, noclegowni i innych placówek dla osób dorosłych,
 14. tworzenie ośrodków ochrony praw dziecka – interwencyjno-mediacyjnych, zespołów programowych/problemowych, placówek pracy z dziećmi i młodzieżą,
 15. uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych,
 16. realizację innych zadań wynikających z celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8.

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 

§9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

 

§10.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, które wyraziły wolę przystąpienia do Stowarzyszenia w takim charakterze i zdeklarowały sposób i zakres wnoszenia wkładów finansowych, rzeczowych i merytorycznych na rzecz Stowarzyszenia.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§11.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  3. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  4. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
  5. korzystania z pomocy Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego płacenia składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  3. czynnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.

§12.

 1. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo:
  1. udziału z Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
  2. zgłaszania wniosków, opinii i uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający obowiązany jest do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. wspieranie celów statutowych Stowarzyszenia i propagowanie jego dorobku,
  3. regularne płacenie składek i wcześniej ustalonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§13.

Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§14.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
  2. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną,
  3. skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy.
 2. Utrata członkostwa może nastąpić poprzez wykluczenie członka Stowarzyszenia na podstawie uchwały zarządu, jeżeli nie wywiązuje się on z obowiązków określonych §11 art.2.
 3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia, pocztą lub pocztą elektroniczną, stosownej uchwały.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§15.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna.

§16.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 6 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania.
 2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 3. Odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zebrania na pisemny wniosek co najmniej 1 członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym większością 4/5 uprawnionych do głosowania.
 4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że statut stanowi inaczej.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym jednogłośnie, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§17.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§18.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz na rok.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarządu:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania pisemnie lub w formie listu elektronicznego.
 5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w I terminie.
 6. Jeżeli nie jest możliwe podjęcie uchwały z uwagi na brak co najmniej połowy ogólnej liczny członków Stowarzyszenia, zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w II terminie na zasadach określonych w art.4.
 7. W II terminie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

§19.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. ustalenie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§20.

 1. Zarząd składa się z 7 członków, w tym: prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, 2 członków zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb.
 3. Prace Zarządu odbywają się zgodnie z uchwalonym regulaminem.

§21.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznawanych przez Walne Zebranie,
 4. sporządzanie sprawozdań z działalności,
 5. zwoływanie Walnych Zebrań,
 6. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
 7. rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 8. wykluczanie członków na podstawie §14 art.2.

§22.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
 3. Prace Komisji Rewizyjnej odbywają się zgodnie z uchwalonym regulaminem.

§23.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§24.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. dochody z własnej działalności Stowarzyszenia,
  4. dochody z majątku Stowarzyszenia,
  5. dotacje,
  6. dochody z ofiarności publicznej.
  7. dochody z działalności gospodarczej
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje również z przychodów uzyskiwanych w związku z udziałem Stowarzyszenia w projektach krajowych i międzynarodowych.

§25.

 1. Dla ważności oświadczenia woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa Zarządu lub osoby przez niego upoważnionej.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§26.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

ZARZĄD

 • Dorota Katra – Prezes
 • Agnieszka Pyrchla –  V-ce Prezes
 • Aneta Skrabot –  V-ce Prezes
 • Jadwiga Kwiecień – Skarbnik
 • Katarzyna Stawarz – Sekretarz
 • Jolanta Rodak  – Członek Zarządu
 • Leszek Katra – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

 • Leokadia Miśtak – Przewodnicząca
 • Zdzisław Bartnik – Członek
 • Tomasz Pyrchla – Członek

CZŁONKOWIE

 • Ewelina Gola
 • Wiktor Gola
 • Janusz Katra
 • Grzegorz Kwiecień
 • Ryszard Miśtak
 • Monika Rodak-Goryl
 • Krzysztof Skrabot
 • Danuta Wrona
 • Franciszek Wrona

Stowarzyszenie Rozwoju Bobrownik Małych CASTOR

Bobrowniki Małe 223, 33-122 Wierzchosławice
Tel.kom.: 600102976, 505810492, 509119616
E-mail: castorbm@wp.pl
http:// www.bobrownikimale.info
KRS nr: 0000391739
REGON nr: 121848015
NIP nr: 8733245405
KONTO nr: 59203000451110000002596800 Bank BGŻ S.A.

Możesz również polubić…