Zebranie Spółki Pastwiskowej w Bobrownikach Małych

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Bobrowniki Małe zwołuje
Ogólne Zebranie Członków Spółki, które odbędzie się w dniu 2 7 sierpnia 2021 r. o godzinie 18.00 /I-termin/

w przypadku braku quorum w dniu: 5 września 2021 r. o godzinie 18.00 /II-termin/
bez względu na liczbę uczestników


Zebranie odbędzie się w Dom u Ludowym w Bobrownikach Małych. Zgodnie z reżimem sanitarnym oraz obowiązującymi ograniczeniami.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjecie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
 7. Przyjecie uchwały w przedmiocie nowego regulaminu użytkowania Wspólnoty Gruntowej.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie planu finansowego na 2020 i na rok 2021.
 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 10. Zamkniecie obrad.

Uwaga!

 1. Zgodnie ze Statutem Spółki, jeżeli na ogólnym zebraniu jest obecnych mniej niż połowa wszystkich członków, zebranie zwołuje się po raz drugi z tym samym porządkiem obrad w terminie 7-14 dni od dnia pierwszego zebrania. Uchwały ogólnego zebrania członków zwołanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
 2. Powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej bobrownikimale.info oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie Bobrownik Małych w miejscach zwyczajowo przyjętych.
 3. Osoby będące spadkobiercami lub następcami prawnymi udziałowców, ustalonych decyzją Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa PPRN w Tarnowie nr PBG-IV-40/3/1/64 z dnia 5.VI.1964 roku, chcące uregulować sprawy dotyczące praw do udziałów we wspólnocie gruntowej powinny złożyć najpóźniej przed rozpoczęciem zebrania pisemny wniosek do Zarządu Spółki o wpis na listę udziałowców. Do wniosku należy dołączyć dokumenty w oryginale lub kopie urzędowo poświadczone.
 4. Wykaz udziałowców oraz wzór wniosku o wpis na listę udziałowców można uzyskać u Pani Doroty Katry – sołtysa Sołectwa Bobrowniki Małe.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *